Diagnostiek

  • AD/HD
  • Executieve functies, aandachts- en geheugenonderzoek
  • IQ-bepaling
  • aanverwante vragen

 

Voor wie?

De vraag voor diagnose kan van de persoon zelf komen, van de ouders, de school, het CLB, huisarts of andere verwijzers. Een vraag naar diagnosestelling kan vrij concreet zijn (vb. naar AD/HD), maar kan ook nog vaag zijn en kan bijvoorbeeld in het algemeen gaan over aandachtsproblemen, emotieregulatie, sociaal functioneren, problemen in het gezin of de relatie, welbevinden, zelfinzicht, ...
Elke zorgvraag wordt indien nodig multidisciplinair benaderd, vanuit neurologische en psychologische invalshoek.

Hoe verloopt de diagnosestelling?

Bij aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er tijd besteed om de bezorgdheden en de achtergrond van de persoon te begrijpen. Daarna vinden er gesprekken plaats met het kind en zijn ouders of zorgdragers en eventueel met de school. Bij volwassenen vinden er gesprekken plaats met de persoon zelf, eventueel de partner en familie. Ook worden er verschillende vragenlijsten en andere testen afgenomen eventueel gecombineerd met een QEEG meting.

Een ‘etiket’ is voor mensen soms niet nodig of te stigmatiserend. Daarom verkiezen we een handelingsgerichte diagnostiek, waarbij het zichzelf leren kennen voorop staat. Op basis daarvan kan gerichte begeleiding of coaching, met eventueel een medicamenteuze behandeling, opgestart worden.
Via onderstaande links kan u meer details krijgen voor specifieke diagnosevragen.

Informatie over Specifieke Diagnosevragen

IQ-Bepaling
Dit kan een op zichzelf staande vraag zijn (vb. een vraag naar hoogbegaafdheid, algemene intellectuele mogelijkheden, sterkte-zwakte profiel, vraag naar verbaal-performaal kloof, ...), maar kan ook onderdeel zijn van onderstaande diagnosestellingen, of in het kader van onderzoek naar schoolrijpheid.
Bij het IQ-onderzoek willen we de sterke en zwakke kanten, de vaardigheden en beperkingen, van een persoon in kaart brengen. De interpretatie kan dienen ter ondersteuning van het ruimere diagnostisch profiel, maar kan ook waardevol zijn als op zichzelf staande informatie (vb. bij studiekeuze, carrière, studiemethode, ...).
AD/HD
De diagnose AD/HD wordt per definitie gesteld op basis van de geschiedenis en beschrijving van de moeilijkheden. Vragenlijsten zijn hierbij een goed hulpmiddel. Daarnaast is het uit wetenschappelijk onderzoek mogelijk gebleken om bij zowat 90% van de personen met AD/HD afwijkende elektrofysiologische hersenactiviteit aan te tonen in het EEG, De toepassing van QEEG (quantitative elektro-encefalogram) als objectief hulpmiddel bij de diagnose van AD/HD is een belangrijke doorbraak, en behoort tot de expertise van Dr. Van den Bergh.
ASS (AutismeSpectrumStoornis)
Er wordt geen diagnostiek naar ASS meer aangeboden in ons centrum.
Hooggevoeligheid
Hooggevoeligheid is geen officiële diagnose, maar eerder een kenmerk van een persoon. Dit kan onderzocht worden in het kader van een AD/HD-onderzoek of kan gewoon een op zichzelf staande vraag zijn.